Περιοδικός έλεγχος υφιστάμενων ανελκυστήρων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος από Διαπιστευμένο /Αναγνωρισμένο Φορέα σε ένα υφιστάμενο ανελκυστήρα, δηλαδή σε ένα ανελκυστήρα ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται και εξυπηρετεί ανάγκες ανύψωσης , μεταφοράς προσώπων, φορτίων.

Για την υλοποίηση περιοδικού ελέγχου και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας για χρήση, η ERGOCERT HELLAS ΑΕ είναι διαπιστευμένος φορέας από το αρμόδιο κρατικό όργανο (ΕΣΥΔ) και αναγνωρισμένος από το Ελληνικό κράτος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα με το ΦΕΚ 1047/Β/2016 οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν/πιστοποιηθούν από Φορέα Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα ασφαλείας των νέων ανελκυστήρων.

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων απευθύνεται σε διαχειριστές πολυκατοικιών ή Ιδιοκτήτες κτιρίων των οποίων η εγκατάσταση των χρησιμοποιούμενων ανελκυστήρων δεν διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας ή δεν διαθέτει πιστοποιητικό εν ισχύ, ή στις περιπτώσεις ανελκυστήρων με προέγκριση ή ανελκυστήρων χωρίς στοιχεία νομιμότατος.
Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες πρέπει με ενέργειες των ιδιοκτητών / διαχειριστών των κτηρίων, να επανελέγχονται περιοδικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου κυμαίνεται από 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με την χρήση του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο ανελκυστήρας. Η ERGOCERT HELLAS ΑΕ διαθέτει εκπαιδευμένους επιθεωρητές/ελεγκτές μηχανικούς οι οποίοι αξιολογούν τα επίπεδα ασφαλείας των ανελκυστήρων με την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμών.

Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης καταγράφεται στην έκθεση ελέγχου, έντυπο στο οποίο καταγράφονται τα ευρήματα της επιθεώρησης. Υλοποιείται έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου για καταλληλότητα για χρήση ανελκυστήρα, στην περίπτωση ελέγχου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε περίπτωση που καταγραφούν μη συμμορφώσεις, απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης, επισκευής ή προσθήκης νέου εξοπλισμού για την εναρμόνιση του ανελκυστήρα με τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει αίτηση με την οποία αναθέτει στην ERGOCERT HELLAS ΑΕ την επιθεώρηση της εγκατάστασης ανελκυστήρα.
Σε συνεννόηση και μετά από προγραμματισμό και με το συντηρητή του ανελκυστήρα και με την παρουσία και συμβουλή του, πραγματοποιείται από το φορέα μας η επιθεώρηση του ανελκυστήρα. Η παρουσία στην επιθεώρηση του διαχειριστή /ιδιοκτήτη είναι προαιρετική.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς