Περιοδικός έλεγχος δεξαμενής υγραερίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία, όλες οι δεξαμενές υγραερίου θα πρέπει να ελέγχονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και ποιο συγκεκριμένα οπωσδήποτε ανά πενταετία από την αρχική τους κατασκευή.
Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 477/Β/01-07-1993, όσων αφορά τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Όσων αφορά τις εγκαταστάσεις υγραερίου που βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά το ΦΕΚ 1257/Β/03-09-2003.
Η επιθεώρηση των δεξαμενών υγραερίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.

Α) στον έλεγχο πενταετίας, όπου γίνεται εξωτερική επιθεώρηση της δεξαμενής. Συμπληρωματικά μπορεί να γίνει και παχυμέτρηση των ελασμάτων της δεξαμενής με συσκευή υπερήχων.

Β) στον έλεγχο δεκαετίας, όπου επαναλαμβάνεται ο έλεγχος πενταετίας και επιπλέον γίνεται πλήρης εσωτερική επιθεώρηση και έλεγχος για διαβρώσεις και φθορές. Επίσης διενεργείται παχυμέτρηση των ελασμάτων και υδραυλική δοκιμή.

Συνοπτικά, κατά την διενέργεια της επιθεώρησης επανελέγχου δεξαμενών υγραερίου υλοποιούνται έλεγχοι από τα παρακάτω:

  • Έλεγχος ταυτοποίησης, σήμανσης, πινακίδας κατασκευαστή.
  • Ανασκόπηση εγγράφων, εντύπων προηγούμενων ελέγχων των δοχείων.
  • Παχυμετρήσεις των ελασμάτων του κελύφους και των πυθμένων των δοχείων.
  • Οπτικός εξωτερικός έλεγχος για διαβρώσεις ή φθορές στα ελάσματα και της κατάστασης των δοχείων.
  • Οπτικός εσωτερικός έλεγχος για διαβρώσεις ή φθορές στα ελάσματα των δοχείων.
  • Επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας της ασφαλιστικής βαλβίδας των δοχείων.
  • Επιθεώρηση της υδραυλικής δοκιμής σε πίεση (Bar) 1,5 x μέγιστης πίεσης λειτουργίας.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς