Περιοδικός έλεγχος ατμολέβητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012 ο επανέλεγχος των ατμολεβήτων διενεργείται από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα ελέγχων και πιστοποίησης με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ατμολέβητα και εκτελείται στις περιπτώσεις που ο ατμολέβητας επισκευάζεται ή ελέγχεται περιοδικά ή σε περίπτωση αλλαγής καυστήρα.
Στο ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012 καθορίζονται επίσης και η διαδικασίες ελέγχου των ατμολεβήτων, καθώς και η περιοδικότητα των επανελέγχων, η οποία κυμαίνεται από ένα μέχρι οκτώ έτη, ανάλογα με την κατηγορία και την ηλικία του ατμολέβητα.

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. ως διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και διαθέτοντας κατάλληλα εξειδικευμένο αλλά και έμπειρο προσωπικό, είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα και να αναλάβει για εσάς, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, την διενέργεια του ελέγχου.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς