Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακρίνεται σε έλεγχο τύπου Α (πλήρης έλεγχος – υποχρεωτικά με φορτία) και έλεγχο Τύπου Β (μερικός έλεγχος – προαιρετικά με φορτία).
Ο τύπος του ελέγχου καθώς και η περιοδικότητα του ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003) και έχει να κάνει με την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία κατατάσσεται το μηχάνημα.

Ο περιοδικός έλεγχος του ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού καταλληλότητας για χρήση σε ισχύ είναι υποχρεωτική και αποτελεί ευθύνη του κατόχου – ιδιοκτήτη του μηχανήματος.
Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. διαθέτοντας κατάλληλα εξειδικευμένο αλλά και έμπειρο προσωπικό είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε ελέγχους ανυψωτικού μηχανήματος κάθε είδους.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς