Περιοδικός Έλεγχος αεροφυλακίων – άλλων δοχείων υπό πίεση

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά την διενέργεια της επιθεώρησης περιοδικού ελέγχου σε αεροφυλάκια/ άλλα δοχεία υπό πίεση, υλοποιούνται έλεγχοι από τους παρακάτω:

  • Έλεγχος ταυτοποίησης, σήμανσης, πινακίδας κατασκευαστή.
  • Ανασκόπηση εγγράφων, τεχνικών εντύπων, πιστοποιητικών προηγούμενων ελέγχων των δοχείων.
  • Παχυμετρήσεις των ελασμάτων του κελύφους και των πυθμένων των δοχείων.
  • Οπτικός εξωτερικός έλεγχος της κατάστασης των δοχείων.
  • Οπτικός εσωτερικός έλεγχος για διαβρώσεις ή φθορές στα ελάσματα των δοχείων.
  • Επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας της ασφαλιστικής βαλβίδας των δοχείων.
  • Επιθεώρηση της υδραυλικής δοκιμής σε πίεση (Bar) 1,5 x μέγιστης πίεσης λειτουργίας για κάθε αεροφυλάκιο.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς