Παραλαβή ατμολέβητα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012, για την πρώτη θέση σε λειτουργία ενός ατμολέβητα, απαιτείται να εκδοθεί πιστοποιητικό παραλαβής από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου, όπως η εταιρεία μας.
Κατά την διαδικασία ελέγχου παραλαβής του ατμολέβητα, διενεργούνται έλεγχοι στα παρακάτω.

  • Έλεγχος συμμόρφωσης γενικά της εγκατάστασης και μετά του ατμολέβητα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • Έλεγχος ταυτοποίησης, σήμανσης, πινακίδας κατασκευαστή του ατμολέβητα
  • Καταγραφή και ανασκόπηση εγγράφων και του τεχνικού φακέλου πιστοποίησης του ατμολέβητα.
  • Οπτικός έλεγχος της κατάστασης του ατμολέβητα.

Κατά περίπτωση, πρόσθετα μπορεί να απαιτηθεί:

  • Επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας της ασφαλιστικής βαλβίδας του ατμολέβητα.
  • Επιθεώρηση της υδραυλικής δοκιμής σε πίεση (Barg) 1,5 x μέγιστης πίεσης λειτουργίας
  • Λειτουργικός έλεγχος της κατάστασης του ατμολέβητα

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς