Επιθεωρήσεις 3ου Μέρους (T.P.I.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ERGOCERT HELLAS A.E. προσφέρει υπηρεσίες ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους, που αφορούν στην παροχή, υπηρεσιών ελέγχου αναφορικά με την ποιότητα και εφαρμογή τεχνικών και νομοθετικών προδιαγραφών κατασκευής / εκτέλεσης / ολοκλήρωσης σε τεχνικό έργο μετά από αίτημα / απαίτηση πελάτη για χορήγηση πιστοποιητικού / βεβαίωσης συμμόρφωσης.

Οι επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους (Third Party Inspections) που μπορεί να αναλάβει η ERGOCERT HELLAS A.E. υπό την εντολή του Κυρίου / Φορέα του Έργου, αφορούν ενδεικτικά σε:

  • Διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες, τεχνικές κατασκευές, βιομηχανικά έργα
  • Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων και εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
  • Έργα οδοποιίας, έργα πολιτικού μηχανικού, αναφορές κατασκευής
  • Συγκολλήσεις και μη καταστρεπτικούς ελέγχους υλικών (N.D.T)
  • Μεταλλικές κατασκευές, πυροπροστασία, τεχνική συμμόρφωση υλικών
  • Αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήματα
  • Συμμόρφωση ηλεκτρικής εγκατάστασης με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
  • Παραγωγή σωλήνων ή άλλων και έκδοση πιστοποιητικού κατά EN 10204
  • Επιθεώρηση παραγωγής υλικών Φυσικού Αερίου (shop inspection)
  • Επιθεώρηση κατασκευής δικτύων Φυσικού Αερίου (field inspection)

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς