Αρχικός έλεγχος νέων ανελκυστήρων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος από Διαπιστευμένο / Κοινοποιημένο Φορέα σε ένα νέο ανελκυστήρα, προτού αυτός διατεθεί στην αγορά και δοθεί σε χρήση.

Το σήμα CE συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις κοινοτικές απαιτήσεις. Η σήμανση CE αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή που είναι υπεύθυνο για την τοποθέτηση του σήματος CE ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις και ότι αποτέλεσε το αντικείμενο των κατάλληλων διαδικασιών εκτιμήσεως της συμμόρφωσης.

Σκοπός του αρχικού ελέγχου είναι η νόμιμη τοποθέτηση του σήματος CE και η εξασφάλιση ενιαίου επιπέδου κατασκευής και ασφάλειας των νέων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.
Ο αρχικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την Οδηγία 2014/33/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εγκαταστάτες ανελκυστήρων και οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές κτιρίων είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να μεριμνήσουν για την πιστοποίησή τους.

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. είναι Αναγνωρισμένος Φορέας ελέγχων από το Ελληνικό Κράτος και Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παρακάτω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης ΝΒ 2421.
Στο αντικείμενο του ελέγχου προς πιστοποίηση των νέων ανελκυστήρων διαθέτει τεχνογνωσία, κατάρτιση επιθεωρητές με εμπειρία και διακρίνεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με συνέπεια, εγκυρότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης και άσκηση δραστηριότητας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες ελέγχου/πιστοποίησης σε αρχικό έλεγχο νέων ανελκυστήρων:

1.    Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα VIII της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.
2.    Τελικός έλεγχος (παράρτημα V της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ), εφαρμόζεται σε νέους ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί ακολουθώντας μοντέλα ανελκυστήρων που έχουν υποστεί τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ.
3. Εξέταση Τύπου ΕΕ (παράρτημα IV της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ), όπου ως κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο ανελκυστήρα και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ, προβλέπει ότι στους νέους ανελκυστήρες, πριν αυτοί δοθούν σε χρήση, είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί μια εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών ελέγχου / πιστοποίησης.
Το πιστοποιητικό καταλληλότητας προσκομίζεται στο τμήμα πολεοδομίας της οικίας δημοτικής αρχής για την αδειοδότηση και καταχώρηση της νέας εγκατάστασης ανελκυστήρα.

Ο έλεγχος διενεργείται απαραίτητα με την παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα, ο οποίος συνδράμει τεχνικά (με τεχνογνωσία και με τεχνικά μέσα) τόσο για την πληρέστερη διενέργεια των ελέγχων/δοκιμών όσο και για την αποκατάσταση ενδεχόμενων αποκλίσεων.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς