Αρχικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έλεγχος Τύπου ΑΑ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 15085/593/2003 (φεκ 1186/Β/25-08-2003) κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο για την καταλληλότητα της χρήσης του.

Σκοπός του αρχικού ελέγχου, είναι να εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση και καλή λειτουργία της ανυψωτικής συσκευής και δεν είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχεδιασμού του μηχανήματος.

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. διαθέτοντας κατάλληλα εξειδικευμένο αλλά και έμπειρο προσωπικό είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε ελέγχους ανυψωτικού μηχανήματος κάθε είδους.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς