Αρχικός έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση PED

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εξοπλισμός υπό πίεση, θεωρούνται τα δοχεία, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα ασφαλείας υπό πίεση και τα συγκροτήματα αυτών, με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας άνω των 0,5 bar πέραν της ατμοσφαιρικής (δεξαμενές υγραερίου, ατμολέβητες, αεροφυλάκια, ενναλάκτες θερμότητας, σωληνώσεις εξοπλισμού υπό πίεση, εγκαταστάσεις AUTOGAS, δεξαμενών φυσικού αερίου, συγκροτήματα εξοπλισμού υπό πίεση, άλλα).

Η επιθεώρηση και σήμανση CE εξοπλισμού υπό πίεση είναι υποχρεωτική για την διάθεσή του και την νόμιμη χρήση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/68/ΕΕ (Pressure Equipment Directive) και 2014/29/ΕΕ (Simple Pressure Vessels Directive).

Ο αναφερόμενος έλεγχος σχετικού εξοπλισμού υπό πίεση είναι υποχρεωτικός και υλοποιείται μετά από αίτημα του κατασκευαστή / διαθέτει / χρήστη του εξοπλισμού υπό πίεση σε κοινοποιημένο φορέα στις παραπάνω ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως είναι η ERGOCERT HELLAS Α.Ε (αριθμός κοινοποίησης Noti­fied Body-NB 2421) η οποία μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την αξιολόγηση της συμμόρφωσης για τη σήμανση CE κάθε εξοπλισμού υπό πίεση.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκή Οδηγίες 2014/68/ΕΕ (Pressure Equipment Directive) και 2014/29/ΕΕ (Simple Pressure Vessels Directive) στον εξοπλισμό υπό πίεση απαιτείται έλεγχος συγκολλήσεων, πιστοποίηση διαδικασίας συγκόλλησης και έγκριση ικανότητας συγκολλητή σε κάθε είδους διαδικασία συγκόλλησης.

Project Details

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς