Εταιρεία

A sample page description

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ

Η ERGOCERT HELLAS A.E. είναι Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για την επιθεώρηση και πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Ανελκυστήρων και Εξοπλισμού υπό πίεση με Αρ. Πιστοποιητικού από το Ε.ΣΥ.Δ 783-4 κατά το Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ ISO/IEC17020:2012.

Η εταιρεία μας, ιδρύθηκε το 2011 από μηχανικούς με μακροχρόνια εμπειρία σε μεγάλα και απαιτητικά τεχνικά έργα ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από άρτια εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Η φιλοσοφία οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας είναι πελατοκεντρική και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με πιστή εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών και απαιτήσεων των προτύπων.

Τέλος, η εταιρεία μας διαθέτει ένα συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό με παρουσία στα Βαλκάνια και στην Κύπρο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΟΡΑΜΑ

Αποστολή μας, η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, με σκοπό την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας.

Όραμά μας, είναι να είμαστε μία από τις πιο δυναμικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες εταιρείες πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Ανελκυστήρων, Εξοπλισμού υπό πίεση, άλλων υπηρεσιών Βιομηχανικών ελέγχων και τεχνικών εφαρμογών, καθώς και να επεκτείνουμε συνεχώς το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσής μας σε νέα αντικείμενα, αναπτύσσοντας μαζί με τους πελάτες μας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που θα στηρίζονται με αξιοπιστία στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. είναι ανεξάρτητος φορέας ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας, διακρίνονται για την υψηλή τους τεχνική ποιότητα και επάρκεια, γεγονός που οφείλεται όχι μόνο στην τεχνογνωσία και την επαγγελματική συνείδηση του προσωπικού και των συνεργατών της αλλά και στις διαδικασίες και τις τεχνικές οδηγίες και κανονισμούς ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει η εταιρεία μας σε κάθε στάδιο προσφερόμενων υπηρεσιών με άρτια διαχείριση και οργάνωση.

Στόχος της ERGOCERT HELLAS Α.Ε., είναι η παροχή των κατά το δυνατό αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες, διαδικασίες, οδηγίες και κανονισμούς που αφορούν την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών και εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας στους πελάτες της, ανταποκρίνονται τόσο στις τεχνικές και οικονομικές προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές.

Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος όπου και όποτε είναι απαραίτητο, αποτελεί για την εταιρεία μας αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής.

Βασική αρχή και δέσμευση της ERGOCERT HELLAS Α.Ε., αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Η ERGOCERT HELLAS A.E. είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020:2012, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και σύμφωνα και με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ε.ΣΥ.Δ. διαθέτει εγκεκριμένη αρμοδιότητα από το Ν.3066/2002 να αποτελεί την Εθνική Αρχή Διαπίστευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008, όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Επίσης είναι κοινοποιημένος οργανισμός (ΝΒ 2421) σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/68/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ.

Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (Ε.Π.Ε.Δ.) της εταιρείας μας περιλαμβάνει:

 1. Ανελκυστήρες
 2. Ανυψωτικά Μηχανήματα
 3. Δοχεία υπό Πίεση (Περιοδικός Έλεγχος)
 4. Εξοπλισμός υπό Πίεση (PED)
 5. Δεξαμενές Υγραερίου
 6. Αεροφυλάκια
 7. Ατμολέβητες
 8. Ατμογεννήτριες
 9. Ατμοδοχεία
 10. Ασφαλιστικές Βαλβίδες Εξοπλισμού υπό πίεση
 11. Σωληνώσεις και δίκτυα σωληνώσεων
 12. Συγκολλήσεις, Διαδικασίες συγκολλήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Αρ. 783-4

Οι σχετικές διαπιστεύσεις της ERGOCERT HELLAS A.E. είναι διαθέσιμες on line στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=18180

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς