Πολιτική Ποιότητας

Η ERGOCERT HELLAS Α.Ε. είναι ανεξάρτητος φορέας ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας, διακρίνονται για την υψηλή τους τεχνική ποιότητα και επάρκεια, γεγονός που οφείλεται όχι μόνο στην τεχνογνωσία και την επαγγελματική συνείδηση του προσωπικού και των συνεργατών της αλλά και στις διαδικασίες και τις τεχνικές οδηγίες και κανονισμούς ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει η εταιρεία μας σε κάθε στάδιο προσφερόμενων υπηρεσιών με άρτια διαχείριση και οργάνωση.

Πεδίο Διαπίστευσης

Η ERGOCERT HELLAS A.E. είναι διαπιστευμένος οργανισμός από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020:2012, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και κοινοποιημένος οργανισμός (ΝΒ 2421) στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/68/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ. Το Ε.ΣΥ.Δ. διαθέτει εγκεκριμένη αρμοδιότητα από το Ν.3066/2002 να αποτελεί την Εθνική Αρχή Διαπίστευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008, όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς